Message

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ


Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

῾Ο ἅγιος Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης καί θαυματουργός ἔζησε κατά τό τέλος τοῦ 16ου καί πρῶτον ἤμισυ τοῦ 17ου αἰῶνος. Κατάγεται ἀπό τό κωμόπολιν τῆς Πελοποννήσου ῞Αγιος Πέτρος Κυνουρίας, ἀσκήτευσε δέ τό πρῶτον εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν τῆς Μαλεβῆς καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό ῞Αγιον ῎Ορος.
Τό ὄνομα "Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης" εἶναι γνωστόν εἰς τούς πολλούς λόγῳ τῆς εὐρυτάτης κυκλοφορίας τῆς γνωστῆς ἀπό τό ὄνομά του προφητείας, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τούς ἐσχάτους τούτους ἀποκαλυπτικούς καιρούς καί δή "τόν μεσασμόν τοῦ 8ου αἰῶνος". Δέν γνωρίζομεν ἐάν πρόκειται περί τοῦ αὐτοῦ προσώπου. Θά ἐρευνήσωμεν τό θέμα καί θά ἐπανέλθωμεν.

῞Οσον ἀφορᾶ τόν βίον τοῦ ἁγίου τούτου τοῦ ὁποίου ἐκδίδομεν τήν ἀκολουθίαν εἰς τούς πολλούς εἶναι ἄγνωστος. Διά τοῦτο εὑρόντες μίαν παλαιάν ἀκολουθίαν, περιέχουσαν καί τόν βίον του, ἐκδοθεῖσαν ἐν ἔτει 1847 εἰς ῞Αγιον ῎Ορος, ἀπεφασίσαμεν νά τήν ἐκδώσωμεν ἐν φωτοτυπία ἀπό τάς ἐκδόσεις τοῦ ῾Ιεροῦ ῾Ησυχαστηρίου ῾Αγίας Αἰκατερίνης, ὥστε ὅστις ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσῃ τόν βίον του καί νά ψάλῃ τήν ἀκολουθίαν του, ἤ νά τιμᾶ τήν μνήμην του (τιμᾶται 7ην Μαΐου μαζί μέ τήν ἐμφάνισιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ) νά δύναται εὐκόλως νά τήν προμηθευθῇ.

Εἰς τό παρόν τεῦχος τῶν "Π.Θ." παραθέτομεν τήν Προφητείαν του διά τούς ἐσχάτους τούτους ἀποκαλυπτικούς καιρούς, ὑπενθυμίζομεν δέ εἰς τούς φιλακολούθους ἀναγνώστας, ὅτι τήν 7ην Μαΐου (Ε.Η.) ἡμέραν Τετάρτην, θά τιμηθῇ ἡ μνήμη του εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίας Αἰκατερίνης μέ ᾿Αρχιερατική θεία Λειτουργία.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΠΡΟ 600 ΕΤΩΝ(1) 


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Κατά τό 1900όν ἔτος, βαδίζοντες πρός τόν μεσασμόν τοῦ 8ου αἰῶνος(2) ἄρχεται ὁ κόσμος τοῦ καιροῦ ἐκείνου νά γίνεται ἀγνώριστος. ῞Οταν πλησιάση ὁ καιρός τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀντιχρίστου, θά σκοτισθῇ ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά πάθη τῆς σαρκός καί θά πληθυνθῇ ἡ ἀσέβεια καί ἡ ἀνομία. Τότε ἀρχίζει ὁ κόσμος νά γίνεται ἀγνώριστος, μετασχηματίζονται αἱ μορφαί τῶν ἀνθρώπων καί δέν θά γνωρίζωνται οἱ ἄνδρες ἀπό τάς γυναίκας διά (ἕνεκα) τῆς ἀναισχύντου ἐνδυμασίας καί τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς(3). Οἱ τότε ἄνθρωποι θά ἀγριέψουν καί θά γίνουν ὡσάν θηρία(4) ἀπό τήν πλάνην τοῦ ἀντιχρίστου.

Δέν θά ὑπάρχῃ σεβασμός πρός τούς γονεῖς καί τούς γεροντοτέρους. ῾Η ἀγάπη θά ἐκλείψῃ, οἱ δέ ποιμένες τῶν χριστιανῶν ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς θά εἶναι ἄνδρες κενόδοξοι, παντελῶς μή γνωρίζοντες τήν δεξιάν ὁδόν ἀπό τήν ἀριστεράν.

Τότε θά ἀλλάξουν τά ἤθη καί αἱ παραδόσεις τῶν χριστιανῶν καί τῆς ᾿Εκκλησίας(5). ῾Η σωφροσύνη θά ἀπολεσθῆ ἀπό τούς ἀνθρώπους καί θά βασιλεύσῃ ἡ ἀσωτία. Τό ψεῦδος καί ἡ φιλαργυρία θά φθάσουν εἰς τόν μέγιστον βαθμόν καί οὐαί εἰς τούς θησαυρίζοντας ἀργύρια.

Αἱ πορνεῖαι, μοιχεῖαι, ἀρσενοκοιτίαι, κλοπαί καί φόνοι θά πολιτεύωνται ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καί διά τήν ἐνέργειαν τῆς μεγίστης ἁμαρτίας καί ἀσελγείας οἱ ἄνθρωποι θέλουν στερηθῇ τήν χάριν τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ὅπου ἔλαβον εἰς τό ῞Αγιον Βάπτισμα, ὡς καί τήν τύψιν τῆς συνειδήσεως(6).

Αἱ ᾿Εκκλησίαι δέ τοῦ Θεοῦ θά στερηθοῦν εὐλαβῶν καί εὐσεβῶν ποιμένων καί ἀλλοίμονον τότε εἰς τούς ἐν τῷ κόσμῳ εὑρισκομένους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι θά στερηθοῦν τελείως τήν πίστιν, διότι δέν θά βλέπουν ἀπό κανένα φῶς ἐπιγνώσεως. Τότε θά ἀναχωροῦν ἀπό τόν κόσμον εἰς τά ἱερά καταφύγια διά νά εὕρουν ψυχικήν άνακούφισιν τῶν θλίψεών των καί παντοῦ θά εὑρίσκουν ἐμπόδια καί στενοχωρίας(7).

Καί ταῦτα πάντα γενήσονται διά τό ὅτι ὁ ἀντίχριστος θέλει κυριεύσει τά πάντα καί γενήσεται ἐξουσιαστής πάσης τῆς Οἰκουμένης καί θά ποιῇ τέρατα καί σημεῖα κατά φαντασίαν, θέλει δέ δώσῃ πονηράν σοφίαν εἰς τόν ταλαίπωρον ἄνθρωπον νά ἐφεύρῃ νά ὁμιλῇ ὁ εἷς πρός τόν ἄλλον ἀπό τήν μίαν ἄκρην τῆς γῆς ἕως τήν ἄλλην(8). Τότε θά πέτανται εἰς τόν ἀέρα ὡς πτηνά καί θά διασχίζουν τόν βυθόν τῆς θαλάσσης ὡς ἰχθύες(9).

Καί ταῦτα πάντα θά ποιοῦν οἱ δυστυχεῖς ἄνθρωποι διαβιοῦντες ἐν ἀνέσει μή γνωρίζοντες οἱ ταλαίπωροι, ὅτι ταῦτα εἰσίν πλάνη τοῦ ᾿Αντιχρίστου. Καί τόσον θά προδεύσῃ τήν ἐπιστήμην κατά φαντασίαν ὁ πονηρός, ὥστε ἀποπλανῆσαι τούς ἀνθρώπους, ὥστε μή πιστεύειν εἰς τήν ὕπαρξιν τοῦ τρισυποστάτου Θεοῦ.

Τότε βλέπων ὁ Πανάγαθος Θεός τήν ἀπώλειαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τάς ἡμέρας διά τούς ὀλίγους σωζομένους, διότι (ὁ ἀντίχριστος) θέλει πλανήσει εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς.

Τότε αἰφνιδίως θέλει ἔλθῃ ἡ δίστομος ρομφαία καί θά θανατώσῃ τόν πλάνον καί τούς ὁπαδούς αὐτοῦ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. ῾Η ἐπιφύλαξις ὅσον ἀφορᾶ τήν ταυτότητα τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου, τοῦ ὁποίου τήν ἀκολουθίαν δημοσιεύομεν καί τοῦ συγγραφέως τῆς προφητείας, προῆλθεν ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι,, εἰς μέν τήν ἀκολουθίαν ἀναγράφεται ὅτι ὁ ἅγιος Νεὶλος ὁ Μυροβλήτης ἔζησε τέλη 16ου καί ἀρχάς 17ου αἰῶνος, εἰς δέ τήν προφητείαν, ἡ ὁποία φέρεται γραφεῖσα πάλιν ὑπό τοῦ ἅγίου Νείλου τοῦ Μυροβλήτου ὅτι ἔζησε πρό 600 ἐτῶν. Θά διερευνήσωμεν τό θέμα, ὅσον ἀφορᾶ τήν ταυτότητα ἤ μή τοῦ προσώπου καί ὅταν θά ἔχωμεν κάποιαν λύσιν τῆς ἀπορίας θά ἐπανέλθωμεν.


2. ῾Ο Μεσασμός τοῦ 8ου αἰῶνος κατά τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπολογισμούς συμπίπτει μέ τό ἔτος 1992, ἤ 7500 χρόνια ἀπό κτίσεως κόσμου, διότι 5508 χρόνια πρό Χριστοῦ + 1992 χρόνια μετά Χριστόν κάμνουν 7500 χρόνια. ᾿Εκκλησιαστικῶς κάθε 1000 χρόνια εἶναι καί ἕνας αἰῶνας.


3. Τά παντελόνια καί τό κόψιμο τῶν μαλλιῶν τῶν γυναικῶν εἶναι κατά τήν προφητείαν σημεῖον τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Πόσο πρέπει νά προσέξουν οἱ χριστιανές γυναῖκες.


4. ᾿Από τίς εἰδήσεις καί μόνο τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν καί τοῦ ῾Ημερησίου Τύπου διαπιστώνεται αὐτή ἡ πικρή ἀλήθεια πού συμβαίνει στήν δυστυχισμένη κοινωνία μας.


5.᾿Από τό 1920-24 ἄλλαξαν πολλά. Αἱ παραδόσεις καταφρονοῦνται, ἡ ἐμμονή εἰς τήν Γνησίαν ᾿Ορθοδοξίαν θεωρεῖται ὀπισθοδρόμησις, ἡ δέ ἀνανέωσις, ὁ ἐκσυγχρονισμός θεωρεῖται πρόοδος. Κάθε δέ καινούργιος "᾿Αρχιεπίσκοπος" ὑπόσχεται νά φέρῃ τήν "Νέαν ἐποχήν" εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν.


6. Πιό παραστατική καί φρικαλέα εἰκόνα ἀπό αὐτήν διά τά ὅσα συμβαίνουν στήν ἐποχή μας καί τά βλέπομεν καθημερινῶς, ἴσως δέν μποροῦσε νά παρουσιασθῇ.


7. Καί τοῦτο εἶναι μιά ζοφερή πραγματικότης, διότι ἀκόμη καί στά Μοναστήρια ὁ σημερινός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά βρῇ ἀνακούφισιν. Παντοῦ σύγχυσις καί ταραχή.


8. Ποῦ νά ἐφαντάζετο πρίν 600 χρόνια ὁ ἄνθρωπος τήν σημερινήν τεχνολογικήν ἐξέλιξιν; ῞Ομως τό προφητικόν πνεῦμα τοῦ ῾Αγίου Νείλου μέ τόν φωτισμόν τοῦ ἁγίου Πνεύματος τά διακρίνει καθαρά.


9. Εἶναι τά ἀεροπλάνα καί τά ὑποβρύχια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: